Nhà thầu thi công các công trình xử lý chất thải rắn, khí thải, nước thải.